dualno obrazovanje

Дуално образовање

Дуално образовање је део формалног система образовања и представља модел у ком се теоријска знања стичу у школи, док се практична знања и вештине стичу код послодавца, у реалном радном окружењу. 

У зависности од разреда који похађа, ученик проводи код послодавца један, два или три дана недељно, што је утврђено планом и програмом наставе и учења за сваки образовни профил. 

Део који се одвија код послодавца назива се учење кроз рад.

Део учења кроз рад може да се реализује и у школи и у тренинг центру кроз симулацију радног окружења, у складу са планом и програмом наставе и учења, односно уколико га код послодавца није могуће остварити у целини. 

У школи може да се реализује највише 25% , а у тренинг центру највише 30% часова учења кроз рад предвиђених планом и програмом наставе и учења

Увођење дуалног образовања у образовни систем Републике Србије иницирала је Привредна комора Србије на захтев привреде, како би школовање кадрова одговарало потребама привреде и како би се смањила незапосленост младих.

Од школске 2024/2025 наша школа је у систему дуалног обарзовања.